Ügyfélszolgálat (munkanapokon 9-17): +36 1 646 4921 | Fax: +36 1 700 2465 * E-mail: ugyfelszolgalat@netmask.hu
Általános szerződési feltételek
Elektronikus szerződés
Domain regisztrációs szabályzat
 • Érvényes: 2019.10.18

  Szolgáltató neve: Netmask Interactive Kft.
  Székhelye: 1131. Budapest, Nővér utca 110.
  Adószáma: 23134339-2-41
  Cégjegyzékszáma: 01-09-954570
  E-mail: info@netmask.hu
  Internet: https://www.netmask.hu
  Munkaidőben (munkanapokon 9-17 óráig elérhető) Telefonszám: +36 1 646 4921

  Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Netmask Interactive Kft. (a továbbiakban: szolgáltató) által biztosított tárhely (webhosting) jellegű szolgáltatások, domain szolgáltatás, szerverhoszting, virtuális és fizikai szerver bérlete, továbbá minden más, a jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képező Szolgáltatási Lapokon részletesen meghatározott szolgáltatás tárgyában a megrendelővel (a továbbiakban: megrendelő) megkötött Webhosting Szolgáltatási Szerződés ( a továbbiakban: Szolgáltatási Szerződés ) részletes és általános feltételeit tartalmazza, melyeket a megrendelő a Webhosting Szolgáltatási Szerződés megkötésével, illetőleg megrendelés során – annak elfogadásával magára nézve kötelezőnek ismer el.

  1. Az ÁSZF hatálya

  • 1.1. Felek rögzítik, hogy a szolgáltató és megrendelő jogviszonyában jelen ÁSZF a Szolgáltatási Szerződés megkötésével, illetőleg elektronikus megrendelés esetén a megrendeléssel egyidejűleg lép hatályba és a felek közötti jogviszony megszűnéséig, illetőleg az abból eredő teljes körű elszámolás megtörténtéig alkalmazandó. Jelen ÁSZF a felek, azaz a szolgáltató és a megrendelő közötti jogviszony általános feltételeit, mindkét fél jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A Szolgáltatási Szerződés alapján a felek közötti jogviszony határozott időtartamra jön létre.

  2. A szolgáltató jogai és kötelezettségei

  • 2.1. A szolgáltató köteles a szolgáltatás – a jogszabályi előírások, a Szolgáltatási Szerződés és annak részét képező jelen ÁSZF, valamint az ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képező Szolgáltatási Lapok tartalma szerinti – folyamatos nyújtására. A szolgáltató évesszinten 99,5 % időbeli rendelkezésre állást garantál a szolgáltatásaira azzal, hogy a fennmaradó 0,5 %-ba, mint kiesési időbe nem tartozik bele a 2.2 pontban meghatározott karbantartási idő.
   A szolgáltató szavatolja, hogy a szolgáltatás biztosításához minden adminisztratív és technikai eszközzel rendelkezik, a szolgáltatás az adott szolgáltatásra irányuló első fizetési kötelezettség megrendelő által történő teljesítését követő munkanapon, a jelen ÁSZF-től eltérő rendelkezéseket tartalmazó egyedi Szolgáltatási szerződések esetén pedig – amennyiben a Szolgáltatási Szerződés másként nem rendelkezik - a Szolgáltatási Szerződés megkötése után azonnal aktiválásra kerül. A fizetési kötelezettség azon a napon tekinthető teljesítettnek, amikor a jelen ÁSZF mellékletében meghatározott összeg a szolgáltató számláján jóváírásra, avagy részére készpénzben átadásra kerül.
  • 2.2. A szolgáltató köteles a folyamatos működtetés érdekében a szolgáltatásaihoz szükséges tárgyi eszközök rendszeres karbantartására. A karbantartásról a szolgáltató a megrendelőt legalább 24
   (huszonnégy) órával előzetesen értesíti, és gondoskodik arról, hogy a karbantartás ne haladja meg a mindösszesen havi 72 (hetvenkettő) óra időtartamot.
   A szolgáltató egyébként is köteles a szolgáltatásban bekövetkezett meghibásodást, üzemzavart lehetőségeihez mérten a lehető legrövidebb időn belül kijavítani.
   A szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki fel nem róható okból bekövetkező váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok miatt következtek be. Szolgáltató a folyamatos teljesítés érdekében jogosult, más úgynevezett alvállalkozó céggel, szerződést kötni.
   A szolgáltató felelőssége így különösen nem terjed ki az erőszakos behatolásból, erőszakos bűncselekményből eredő károkért, elemi kárért, továbbá a 4.4. pontban részletezett vis major-ért. A szolgáltató a megrendelő vagy saját maga által alkalmazott szünetmentes tápegységek és feszültségvédelmi berendezések által nem kivédett zavarokért, túlfeszültségért sem felelős.
   A szolgáltató a szolgáltatásról a felügyelete alatt álló hálózati komponensekre vonatkozó minőségi kritériumok figyelembevételével gondoskodik.
  • 2.3. A szolgáltató köteles a Szolgáltatási Szerződés tárgyát képező szolgáltatással kapcsolatosan a megrendelő által kért technikai felvilágosítást telefonon vagy e-mail útján megadni azzal a megszorítással, hogy a felvilágosítási kötelezettség kizárólag a szolgáltatás igénybevételéhez és rendeltetésszerű használatához szükséges információkra terjedhet ki.
  • 2.4. A szolgáltató köteles a megrendelő Szolgáltatási Szerződésben megadott adatainak védelme érdekében a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartására. A szolgáltató teljes jogosultsággal rendelkező , un. kezelő és admin felületet biztosít a megrendelő részére. A megrendelő saját jogán és saját biztonság -tudatosságában a megrendelt szolgáltatás határáig annyi biztonsági mentést készít, amennyit szeretne. A szolgáltató nem készít és nem kezel biztonsági mentéseket, így az üzemelésbe fellépő hibák következtében történő adatveszteségét a szolgáltató felelőséget nem vállal, a veszteségben meghatározott kárigényt jogosan megtagadhatja, annak megfizetésére nem kötelezhető. A szolgáltató a megrendelő adatait harmadik személy részére nem adhatja át, amely szabály alól kivételt képez, ha az adatok kiadására a szolgáltatót jogszabály kötelezi, valamint ha a szolgáltató a megrendelő esetleges szolgáltatási díjtartozása esetén az azonosításához szükséges adatokat egy adósságbehajtó társaság részére adja át.
  • 2.5. A szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani oly módon, hogy a módosítás hatályba lépése előtt legalább 15 nappal a módosított ÁSZF- et a honlapján (https://netmask.hu) közzéteszi, és a közzététellel egyidejűleg a szerződéses jogviszonyban álló partnereit a módosítás tényéről a megadott e-mail címre kézbesített levélben értesíti. Az értesítő tartalmazza, hogy a módosított rendelkezések a szolgáltató honlapján megismerhetőek. Amennyiben megrendelő az értesítést követő 15 napon belül kifogást nem emel, úgy a módosított ÁSZF részéről elfogadottnak tekintendő, és a hatályba lépés napjától kezdődően a fennálló Szolgáltatási Szerződések vonatkozásában alkalmazandó.
   A szolgáltató jogosult a működési helyét egyoldalúan megváltoztatni a megrendelő a költözést legalább 10 (tíz) nappal megelőző értesítésével. Az esetleges költözés esetén a szolgáltató köteles gondoskodni a megrendelő által átadott szerver és más berendezések elszállíttatásáról, valamint lehető legrövidebb kiesési idő mellett a szolgáltatás – jelen szerződésben vállalt – folyamatos nyújtásáról.
  • 2.6. A szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban a megrendelőt – a tervezett módosítást legalább egy hónappal megelőzően – tájékoztatni köteles. Az előre kifizetett, határozott idejű szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható a megrendelő hátrányára.
   A szolgáltató jogosult szolgáltatási köreinek bővítésére a megrendelő előzetes értesítése nélkül is.
  • 2.7. A szolgáltató bármely szerződéses kötelezettségének a teljesítéséhez jogosult alvállalkozó vagy más közreműködő igénybevételére.
  • 2.8. Amennyiben felek az ÁSZF-ben foglalt rendelkezésektől el kívánnak térni, úgy az egyedi feltételeket Szolgáltatási Szerződésben rögzítik. Ilyen egyedi feltételeket tartalmazó Szolgáltatási Szerződés megkötésére kizárólag a szolgáltató kezdeményezésére van mód, az ÁSZF-től eltérő szerződéses feltételekre a megrendelő igényt nem formálhat. Az egyedi feltételeket tartalmazó Szolgáltatási Szerződésre a jelen ÁSZF minden olyan rendelkezése irányadó, amelyekről a Szolgáltatási Szerződés eltérően nem rendelkezik.
  • 2.9. A szolgáltató által nyújtott egyes szolgáltatások specifikus leírását, és az azokra vonatkozó, jelen ÁSZF rendelkezéseitől eltérő feltételeket a jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képező ún. Szolgáltatási Lapok tartalmazzák.

  3. A megrendelő jogai és kötelezettségei

  • 3.1. Amennyiben a megrendelt szolgáltatásra vonatkozó jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képező Szolgáltatási Lap eltérően nem rendelkezik, úgy a megrendelő kizárólag saját maga jogosult a Szolgáltatási Szerződésben az általa megrendelt szolgáltatást használni, hasznosítani, azzal rendelkezni. Ha a megrendelő ezen jogok gyakorlását harmadik személynek átengedi vagy hozzáférhetővé teszi, felelős minden olyan kárért, amely enélkül nem következett volna be. A megrendelő a szolgáltatást kizárólag rendeltetésszerűen, a vonatkozó jogszabályi, valamint szakmai – így különösen az Internet általános szabályaiban (Netikett) foglalt – előírások figyelembe vételével használhatja, így különösen tilos
   - a szolgáltató rendszereinek használatával kéretlen reklámlevelek (SPAM) küldése;
   - open relay mail szerver, továbbá szerzői jogokba ütköző tartalomszolgáltatás;
   - DOS/DDOS alapú vagy bármilyen más, a hálózatot veszélyeztető támadás;
   - e-mail cím, IP cím vagy Ethernet MAC cím hamisítás;
   - a szolgáltató részére átadott szerver vagy más berendezés felhasználásával más szerverek, hálózat vagy szolgáltatás elleni támadás;
   - a rendeltetésszerű használaton túli üzenetszórásos hálózat forgalmának a figyelése, sniffelése;
   - a tárhelyen jogszabályba ütköző módon vagy tartalommal bármilyen anyag elhelyezése vagy továbbítása,
   - a hálózaton indokolatlanul nagy fogalom generálása, vagy a szolgáltató többi ügyfele napi működésének szándékos vagy gondatlan akadályozása.
   A megrendelő elfogadja és vállalja az Internet Szolgáltatók Tanácsa által támogatott hálózatbiztonsági irányelvek (http://www.iszt.hu/iszt/aup.html) betartását.
   A megrendelő tudomásul veszi, hogy a 3.1. pontban rögzített tilalmak megsértése esetén a szolgáltató jogosult a szolgáltatás korlátozására, valamint a 4.2. pont szerinti jogkövetkezmény alkalmazására.
   A szolgáltató nem vállal felelősséget a megrendelő által a fenti szabályok megsértéséért, vagy egyébként a szerveren vagy a tárterületen elhelyezett adatok esetleges jogszabálysértő tartalmáért. Megrendelő a Szolgáltatási Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy szolgáltató a hálózati forgalomért felelősséget nem vállal.
   Megrendelő tudomásul veszi, hogy a 3.1. pontban felsorolt szabályok megsértése, avagy a szerveren vagy tárterületen elhelyezett jogszabálysértő tartalom miatt a szolgáltatóval szemben támasztott igények alól a szolgáltatót mentesíteni köteles.
   A megrendelő teljes felelősséget vállal továbbá az általa, vagy az általa hozzáférésre feljogosított harmadik személyek által a szerveren vagy tárterületen elhelyezett adatok tartalmáért, a magyar és/vagy a nemzetközi jogszabályok esetleges megsértéséért, és tudomásul veszi, hogy az ebből eredő polgári és büntetőjogi felelősségét a szolgáltatóra nem háríthatja át.
   A fentiekre tekintettel megrendelő büntetőjogi és polgári jogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a szerveren vagy tárhelyen általa vagy általa erre feljogosított harmadik személyek által elhelyezett minden anyagért szerzői és szomszédos jogok tekintetében is büntetőjogi és polgári jogi értelemben is teljes körű és kizárólagos felelősséget vállal.
  • 3.2. A megrendelő az adott szolgáltatásért - amennyiben a Szolgáltatási Szerződésben egyedi díjban nem állapodnak meg - a jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képező Szolgáltatási Lapon feltüntetett ellenértéket (a továbbiakban: szolgáltatási díj) köteles fizetni a szolgáltató részére.
   Szolgáltató az egyes szolgáltatásait a Szolgáltatási Lapokon az egyes szolgáltatáshoz rendelt határozott időtartamra nyújtja. Ezen határozott időtartamú szolgáltatás ellenértékét – felek eltérő megegyezése hiányában - megrendelő egy összegben előre köteles megfizetni szolgáltató felé azzal, hogy a szolgáltatási díj a megrendeléssel egyidejűleg, egyedi díj esetében pedig a Szolgáltatási Szerződésben foglalt időpontban esedékes.
   Szolgáltató a megrendelő által igénybe vett szolgáltatások időtartamát figyelemmel kíséri, és ennek keretében a lejáratot megelőző 10 nappal értesítőt küld a megrendelő által megadott e-mail címre mindazon szolgáltatás feltüntetésével, amelyek a határozott időtartamukra tekintettel megszűnnek.
   Amennyiben megrendelő a szolgáltatás lejártának napjáig a szolgáltatásra vonatkozó hatályos Szolgáltatási Lapon szereplő díjtételt szolgáltató felé megfizeti, úgy Felek a határozott időtartamú szerződést – újabb Szolgáltatási Szerződés megkötése nélkül – a díjtétellel érintett időtartamra meghosszabbítottnak tekintik. A díj megfizetésének napja, amikor az összeg a szolgáltató részére készpénzben átadásra, avagy átutalás útján bankszámláján jóváírásra kerül.
   Egyedi szerződéses feltételeket tartalmazó Szolgáltatási Szerződés esetén kizárólag a felek írásban rögzített megállapodása alapján van lehetőség a jogviszony meghosszabbítására.
   A szolgáltató a megrendelő által megfizetett szolgáltatási díjról a jogszabályi előírásoknak megfelelő elektronikus formában előállított számláját legkésőbb a szolgáltatási díj beérkezésétől számított 3 (három) napon belül köteles elektronikus és/vagy postai úton eljuttatni a megrendelő részére. A megrendelő kijelenti, hogy a szolgáltató elektronikus számláját is elfogadja.
   Amennyiben az egyedi feltételeket tartalmazó Szolgáltatási Szerződésben foglalt fizetési határidőt, avagy megrendelő egyéb, a szolgáltatót a Szolgáltatási Szerződés (beleértve a jelen ÁSZF) alapján megillető egyéb díj késedelmes megfizetése esetén köteles a jelen ÁSZF-ben foglalt egyéb következmények mellett magánszemély megrendelő esetén a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő, gazdasági társaság megrendelő esetén a Ptk. 301./A §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat fizetésére is.
  • 3.3. A megrendelő polgári és büntetőjogi felelőssége tudatában az ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy a Szolgáltatási Szerződésben megadott adatai – a szolgáltató részére bemutatott vagy másolatban átadott személyi igazolvány és lakcímkártya, illetőleg cégkivonat és aláírási címpéldány alapján – a valóságnak megfelelnek, ennek alapján jogosult a jelen szerződés megkötésére, továbbá, hogy a 3.4. pontban foglaltak szerint az igénybevett szolgáltatás jellege szerint szükségszerűen a szolgáltató részére átadott számítógépre (mind hardver, mind szoftver) és egyéb berendezésekre a vonatkozóan kizárólagos rendelkezési, illetőleg használati jogosultsággal bír.
   A megrendelő hozzájárul az adatainak az ÁSZF 2.4. pontjában meghatározott kezeléséhez és a szolgáltató által azok nyilvántartásához, továbbá ahhoz, hogy nevét és az általa – a Szolgáltatási Szerződés és jelen ÁSZF alapján – igénybe vett szolgáltatások megnevezését a szolgáltató saját marketing és referencia céljaira felhasználja.
   A megrendelő köteles a Szolgáltatási Szerződésben megadott adataiban bekövetkezett bármely változást haladéktalanul, de legkésőbb a változástól számított 15 napon belül jelezni a szolgáltató felé, a „kapcsolattartásra megjelölt e-mail cím”-et ide nem értve. Utóbbi adat megváltozása esetén a megrendelő a változást legkésőbb annak napján köteles a szolgáltató felé bejelenteni. A bejelentés elmaradása esetén a megrendelő által korábban megadott e-mail címre továbbított küldemények az 5.1. pont szabályai szerint kézbesítettnek tekintendőek, és a kézbesítéshez fűződő jogkövetkezmények minden további intézkedés nélkül beállnak.
   A megrendelő a jelen pontban foglalt kötelezettségeinek megszegése esetén köteles az abból a szolgáltató, akár más harmadik személy oldalán keletkezett teljes kár megtérítésére.
  • 3.4. A megrendelő tudomásul veszi, hogy az igénybevett szolgáltatás jellegétől függően a tulajdonában vagy használatában álló berendezések, szerverek helyszíni hozzáférése, elvitele céljából a szolgáltató kizárólag munkaidőben és a szolgáltatóval előzetesen egyeztetett időpontban biztosít lehetőséget az ÁSZF 4.5. pontjában foglaltak figyelembevételével. A technikai hozzáférés időtartama 1 (egy) nap alatt maximum 1 (egy) órát vehet igénybe. Amennyiben a helyszíni hozzáférés hosszabb ideig tart, úgy a megrendelő a szolgáltatási díjon felül – a hozzáférés napján – az előírtat meghaladó, minden további megkezdett óráért 15.000,- Ft.- ot, azaz tizenötezer forintot köteles fizetni a szolgáltató részére.
   Minden olyan helyzetben, amikor a késedelmes intézkedés elháríthatatlan károkat okozna, szolgáltató 0-24 órában hozzáférést biztosít megrendelő számára. Amennyiben utóbb fény derül arra, hogy az intézkedés sürgőssége nem volt indokolt, úgy megrendelő köteles a szolgáltatónak az ebből fakadó mindennemű költségét megtéríteni.
   3.5 A megrendelő vállalja, hogy amennyiben a szolgáltatás igénybevétele folyamán bármilyen rendellenességet észlel, erről a szolgáltatót haladéktalanul értesíti, valamint ő maga is igyekszik minden tőle elvárhatót megtenni, illetőleg a szolgáltatót – ha annak szükségessége merül fel – segíteni a rendeltetésszerű működés helyreállításáért.
  • 3.6. A megrendelőt a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosító és jelszó tekintetében harmadik illetéktelen személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli, melynek megszegése esetén az ezzel okozott kárért teljes felelősséggel tartozik.

  4. A szerződés megszűnése

  • 4.1. A határozott időtartamra létrejött Szolgáltatási Szerződés a határozott időtartam elteltével megszűnik, kivéve, ha a felek a szerződést a lejáratot megelőzően a 3.2. pontban rögzített módon meghosszabbítják.
   Amennyiben a megrendelő több, 20 napon belül lejáró szolgáltatással rendelkezik, ám a lejárat időpontjáig valamennyi szolgáltatás díja újból maradéktalanul megfizetésre nem kerül, úgy szolgáltató minden olyan szolgáltatást a lejárat időpontjában megszűntnek tekint, amelyet a megfizetett ellenérték nem fedez arra tekintettel, hogy a megfizetett összeget a szolgáltató - megrendelő ettől eltérő, kifejezett nyilatkozata hiányában - mindig a legkorábbi lejáratú szolgáltatás ellentételezéseként veszi figyelembe mindaddig, amíg így kiegyenlíthető szolgáltatás van.
  • 4.2. Rendkívüli felmondásnak csak a másik fél súlyos szerződésszegése esetén van helye, így különösen a szolgáltató akkor jogosult a szerződés rendkívüli felmondására, ha a megrendelő:
   - a szolgáltatási díjfizetéssel az egyedi feltételeket tartalmazó Szolgáltatási Szerződésben meghatározott határidőhöz képest késedelembe esik,
   - megszegi a jelen ÁSZF 3.1 pontjában meghatározott kötelezettségeit, így különösen az ott felsorolt tilalmakat
   - megszegi az 5.1. pontban foglalt e-mail cím elérhetőségének követelményét. A megrendelő különösen akkor jogosult a Szolgáltatási Szerződés rendkívüli felmondására, ha szolgáltató a 2.1.-2.2. pontokban meghatározott szolgáltatását az ott megjelölt kiesési időn kívül hosszabb időszakban nem biztosítja,
   - megszegi az 5.1. pontban foglalt e-mail cím elérhetőségének követelményét. Bizonyos szolgáltatásokhoz a Szolgáltatási Lapokon feltüntetett módon pénzvisszafizetési garancia jár.

   A szolgáltató rendkívüli felmondása esetén a megrendelő részére a már megkezdett és előzetesen kifizetett – a 3. 2. pontban meghatározottak szerint számítandó – időtartamra igénybe vett szolgáltatás ellenértéke nem jár vissza.
   A rendkívüli felmondás a Szolgáltatási Szerződést azonnali hatállyal megszünteti.
  • 4.3. AZ ÁSZF 4.2. pontjaiban meghatározott felmondásnak kizárólag írásban, megfelelő indokolással ellátva van helye, amelyet a másik félnek postai úton vagy a Szolgáltatási Szerződésben kapcsolattartásra megadott e-mail címére küldött elektronikus levélben kell kézbesíteni. A felmondás kézbesítésére az 5.1. pontban foglalt rendelkezés az irányadó.
   A Szolgáltatási Szerződés bármely okból történő felmondása nem mentesíti egyik felet sem azon kötelezettségei alól, amelyek a felmondás időpontjában fennálltak.
  • 4.4. Egyik fél sem felel a Szolgáltatási Szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért olyan esetekben, amikor olyan, mindkét fél érdekkörén kívül eső, elháríthatatlan esemény (vis major) merül fel, amely megakadályozza a szerződésszerű teljesítést. Ilyen körülménynek tekintendő például a háborús cselekmények, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, a lázadás, a szabotázs, a robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, árvíz, tűzvész, villámcsapás illetve más természeti katasztrófa,szervertámadás, hackertámadás, jogosulatlan hozzáférések, továbbá a honvédelmi törvény vagy a rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés.
   Ha vis major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik fél jogosult a Szolgáltatási Szerződést az ÁSZF 4.2. pontjában meghatározottak szerint azonnali hatállyal felmondani. A vis major esemény bekövetkeztéről az érintett fél köteles a másik felet írásban értesíteni. A teljesített szolgáltatások ellenében járó szolgáltatási díj kiegyenlítése alól a vis major körbe tartozó események nem jelentenek mentességet.
  • 4.5. Amennyiben a megrendelőnek a Szolgáltatási Szerződés alapján szolgáltató felé tartozása nem áll fent, úgy egy mindkét fél által előzetesen egyeztetett időpontban a szolgáltató a működési helyén visszaadja a megrendelő részére a jelen szolgáltatási jogviszony következtében a szolgáltatás jellegénél fogva esetlegesen a szolgáltatóhoz került, a megrendelő tulajdonában vagy használatában álló szervert és más berendezést.
   A megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltató a részére mindaddig nem köteles a birtokában lévő, megrendelő tulajdonában vagy használatában álló szervert és más berendezést visszaadni, amíg a megrendelő a Szolgáltatási Szerződés alapján fennálló bármely tartozását teljes mértékig ki nem egyenlítette. Amennyiben a megrendelő fennálló fizetési késedelme az 1 (egy) hónapot meghaladja, a szolgáltató jogosult a megrendelő saját tulajdonát képező szerverét és egyéb berendezését – a megrendelő hozzájárulása nélkül – értékesíteni és az annak során befolyt vételárból a szolgáltatási és egyéb díj igényét kielégíteni. A vételár esetlegesen fennmaradó részét a szolgáltató a megrendelő részére köteles kifizetni.

  5. Egyéb rendelkezések

  • 5.1. A felek közötti kapcsolattartás a Szolgáltatási Szerződésben mindkét fél által meghatározott e-mail címre történő levelezés útján történik. A felek által a másik fél e-mail címére küldött valamennyi értesítés, számla vagy bármely más levél a kiküldést követőn nap kézbesítettnek minősül (kézbesítési vélelem), kivéve, ha a küldő fél a levél kézbesítéséről hibajelentést kap. Amennyiben a címzettől az e-mail cím megváltozása miatt, vagy egyébként hibajelentés érkezik és a címzett a másik fél felé az email címének esetleges megváltoztatását nem jelezte, úgy ez a szerződés súlyos megszegésének minősül, és a küldő fél – amennyiben a címzett a küldő esetleges szóbeli vagy telefonos értesítésére sem hajlandó a kézbesítésre megfelelő e-mail címet megadni – jogosult az ÁSZF 4.2. pontjában foglaltak szerint a Szolgáltatási Szerződés rendkívüli felmondására.
  • 5.2. A felek büntetőjogi felelősségük tudatában kölcsönösen kijelentik, hogy tulajdonosként vagy meghatalmazottként jogosultak a Szolgáltatási Szerződés megkötésére, illetőleg az abban, valamint jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségeik teljesítésére.
  • 5.3. A Szolgáltatási Szerződés kizárólag a felek közös megegyezésével módosítható, kizárólag és minden esetben a következő fizetéssel érintett hónap, vagy év első napjával.
  • 5.4. A felek a Szolgáltatási Szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, és a Szolgáltatási Szerződésből illetőleg az annak részét képező, jelen ÁSZF-ből eredő jogvitájukat igyekeznek békés úton rendezni, ennek eredménytelensége esetén pedig kikötik a Budapest Város, a jogvitára hatáskörrel rendelkező rendes bíróság kizárólagos illetékességét.
  • 5.5 A Szolgáltatási Szerződésben, valamint a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok, így különösen a Ptk. rendelkezései az irányadók.

  2019. október 18.
  2019. október 18.-ig érvényes ASZF

  Jelen elektronikus szerződés - továbbiakban szerződés - létrejött egyfelől a Netmask Interactive Kft. - továbbiakban Szolgáltató - és a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő bérlő - továbbiakban Bérlő - között. Jelen szerződés a szolgáltató weboldalán leadott elektronikus megrendeléssel jön létre, és azon a napon lép hatályba, amikor a megrendelt szolgáltatás, aktiválásra kerül.

  A Szolgáltató a hozzá beérkezett igényléseket (megrendeléseket) nyilvántartása veszi és feldolgozza. Amennyiben az igénylés hibás vagy hiányos, a Szolgáltató 15 napon belül felszólítja az igénylőt az igénylés kiegészítésére vagy kijavítására. Amennyiben az igénylő e kérésnek az előírt határidőn belül nem tesz eleget, a Szolgáltató törölheti a megrendelését a nyilvántartásából.

  A Felek írásos szerződésnek fogadják el az elektronikus úton (fax, e-mail, elektronikus adatlap) küldött megrendeléseket. Az igénylő a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó ajánlatát a Szolgáltató weboldalán közzétett regisztrációs oldalán elhelyezett elektronikus adatlap szabályos és valóságnak megfelelő adatokkal történő kitöltésével és elektronikus úton történő megküldésével teszi meg. A Szolgáltató az ajánlat elfogadását az igénylő felé elektronikus úton 48 órán belül visszaigazolja. Amennyiben a visszaigazolás az igénylő ajánlatának elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg az igénylőhöz, az igénylő ajánlati kötöttsége megszűnik. A szerződés a felek között visszaigazolással jön létre.

  1. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

   1. A tárhely-használatot a Szolgáltató folyamatosan, éves szinten 99.5%-os üzemidőre biztosítja a Bérlő számára, mely tartalmazhat legfeljebb havi 2 óra időtartamú rendes karbantartást, melynek elvégzése közben a tárhely-használat nem biztosított. A rendes karbantartás időpontjáról és időtartamáról a Szolgáltató legalább 24 órával előbb elektronikus levélben értesíti a Bérlőt, a jelen szerződésben megjelölt e-mail címen.

   2. A tárhely-használat biztosításának kezdete a jelen szerződés hatályba lépésének dátuma.

   3. A zavartalan tárhely-használat biztosítása érdekében a Szolgáltató megtesz minden, a felelősségi körébe tartozó lehetséges intézkedést, ide értve a szerver megfelelő védelmét a jogosulatlan használókkal, illetve jogosulatlan behatolókkal szemben.

   4. A Szolgáltató elektronikus levélben értesíti a Bérlőt a jelen szerződésben megadott e-mail címen, ha nem szerződésszerű tárhely-használatot észlel.

   5. Szúrópróbaszerűen ellenőrzi a tárhely-használatot, ide értve az azon elhelyezett tartalmak ellenőrzését is, és esetleges jogszabálysértés esetén megteszi a szükséges intézkedéseket, ide értve a tárhely-használat azonnali felfüggesztését, vagy döntése szerint azonnali megszüntetését is.

   6. A nem szerződésszerű tárhely-használat esetén a Szolgáltató jogosult a tárhely-használat biztosítását azonnali hatállyal megszüntetni. Nem szerződésszerű tárhely-használatnak minősül különösen a XI. pontban felsorolt tiltások bármelyikének megsértése.

   7. A tárhely-használat szerződésszerű biztosításán kívül a Szolgáltató semmiféle egyéb szolgáltatást nem nyújt Bérlőnek a jelen szerződés teljesítéseként.

   8. A Szolgáltató módosíthatja jelen szerződés pontjait és feltételeit a saját üzleti érdekeinek megvédése érdekében, ám erről elektronikus levél formájában tájékoztatja a Bérlőt.

  1. A Bérlő jogai és kötelezettségei

   1. Folyamatosan, az üzemidő 99.5%-os időtartamában jogosult a tárhely-használatra.

   2. A tárhely-használat során köteles megtartani a Magyar Köztársaság Alkotmányának és a hatályos jogszabályoknak a személyiségi jogok védelmére vonatkozó rendelkezéseit.

   3. A tárhely-használat során köteles megtartani a hatályos jogszabályok rendelkezéseit, különös tekintettel az internet-használatra, számítógép birtoklására és használatára vonatkozóan, valamint a szerzői jogokra, továbbá köteles megtartani az Internet Etikai Kódexének (Netikett) minden előírását. Nem használhatja a tárhelyet kéretlen reklám célú üzenet küldésére, más felhasználó zaklatására, nem helyezhet el rajta olyan anyagot, mely törvénybe ütközik, mások jogait sérti, fajgyűlöletet szító, illegális tevékenységet támogat, illegális tevékenység végzéséhez nyújt segítséget, nem helyezhet el, illetve nem futtathat olyan programkódot, vagy programot, amely bármilyen módon kárt okoz vagy kár okozására alkalmas, vagy a tárhelyet működtető szerver működését zavarja, lassítja, üzemszerű működését akadályozza vagy lehetetlenné teszi.

   4. A tárhely használata során az esetleges jogsértő cselekményeiért, mulasztásaiért, harmadik személyeknek okozott károkért mind felelős, amely kiterjed a Szolgáltatónak okozott károkért való teljes körű kártérítési felelősségre is.

   5. A Szolgáltatónak haladéktalanul bejelenti, ha a tárhely-használat során üzemzavart észlel. A bejelentés megtehető elektronikus levélben, a jelen szerződésben meghatározott e-mail címre, vagy telefonon.

   6. A tárhely-használatot (kivéve viszonteladói tárhely) sem egészben, sem részben harmadik személynek sem ingyenesen, sem ellenérték fejében nem jogosult átengedni, az esetleges átengedésből eredő károkért teljes körű felelősséggel tartozik, ide értve a jogosulatlan tárhely-használatért viselt felelősséget.

   7. A tárhely-használathoz szükséges minden technikai és egyéb feltételt (szoftver, hardver, telekommunikációs eszköz és vonal, stb.) a Bérlő saját költségére és kockázatára maga biztosítja.

   8. A tárhely-használathoz szükséges adatokat, azonosítókat, információkat a Bérlő köteles megfelelően őrizni és titokban tartani. A használatukból eredő károkért, ide értve a jogosulatlan használatot is, kizárólag a Bérlő felel.

  1. Bérleti díj, visszakapcsolási díj, fizetési feltételek

   1. A tárhely-használat éves díja, a weboldalon (http://www.netmask.hu/tarhely.html) feltüntetett, és szerződésben igényelt plusz szolgáltatások díja, amely a szerződésszerű tárhely-használat ellenértékét foglalja magában, függetlenül attól, hogy a Bérlő használta -e, illetve mekkora időtartamban használta a tárhelyet. A bérleti díj összegét a rendes karbantartás nem csökkenti.

   2. A díjat előre egy összegben fizeti meg a Bérlő díjbekérő alapján, bankátutalással vagy PayPal-al. A Szolgáltató egyes esetekben lehetővé teszi a havi tárhely-bérlet fizetési lehetőséget. Erről a tárhelycsomagok megrendelő lapjain nyújt tájékoztatást.

   3. Megrendelést követően Szolgáltató elküldi Bérlőnek a megrendelés visszaigazolásáról szóló emailt, illetve egy díjbekérőt, melynek fizetési határideje 8 nap. Szolgáltató a fizetési határidő lejárta előtt 2 nappal figyelmezteti Bérlőt a hamarosan lejáró határidőre. A határidő lejártát követő napon, amennyiben a díjbekérő kiegyenlítése nem történik meg, Szolgáltató felfüggeszti Bérlő szolgáltatásait, melyről emailben értesíti. Ezután még további 2 figyelmeztető levelet küld Szolgáltató. Ha bérlő a megrendeléstől számítva 15 nap után sem egyenlíti ki díjbekérőjét, megrendelését Szolgáltató törli a rendszerből.

   4. A tárhely-használat biztosítás bármely okból való felfüggesztésének megszüntetése esetén a Bérlő 800.-Ft (Nyolcszáz forint) +ÁFA/alkalom összegű visszakapcsolási díj megfizetésre köteles.

   5. A bármely okból megszüntetett tárhely-használat nem állítható vissza, a szerződés megszűnik.

   6. Fizetési késedelem esetén a Bérlő a jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni.

   7. Ha a fizetési késedelem a 8 (nyolc) napot meghaladja, a Szolgáltató jogosult a tárhely-használat biztosítását felfüggeszteni mindaddig, amíg a Bérlő a teljes tartozását ki nem egyenlíti.

   8. A bérleti díjat a Szolgáltató jogosult minden naptári év utolsó hónapjában felülvizsgálni és az összegére vonatkozóan a következő évi hatállyal ajánlatot tenni Bérlőnek a jelen szerződésben meghatározott e-mail címre küldött elektronikus levélben. Abban az esetben, ha az ajánlatban közölt összeget a Bérlő nem kívánja elfogadni, erről a Szolgáltatót elektronikus levélben értesíti. Az ajánlat el nem fogadása a szerződés megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatnak minősül, amely a jelen szerződést a tárgyév utolsó napjával szünteti meg. Az ajánlat elfogadása a szerződés V. a) pontja módosításának minősül és a Bérlő köteles a módosított bérleti díj megfizetésére.

  1. Számlázás

   1. Szolgáltató a szolgáltatások ellenértékéről a díjbekérő kiegyenlítése után számlát állít ki, melyet elektronikus úton küld meg a bérlő részére.

   2. Amennyiben a számlát papír alapon postai kézbesítéssel szeretné megkapni, úgy azt 300 forint + áfa postai és ügyintézési díj ellenében kérheti ügyfélszolgálatunktól.

  1. Domain regisztráció

   1. Bérlőnek az Ügyfélkapu segítségével lehetősége van tárhelyhez domaint regisztrálni vagy átregisztrálni.

   2. Az aktuálisan érvényes domain regisztrációs árakról Bérlő a Szolgáltató weboldalán illetve az Ügyfélkapuban tájékozódhat.

   3. A megrendelt és már kifizetett domain regisztráció nem vonható vissza, illetve a regisztráció díja nem téríthető vissza. A domain regisztráció megszakítására és a domain regisztrációs szerződés felmondására Bérlőnek addig van lehetősége, amíg megrendelése kifizetetlen állapotban van.

   4. .hu végződésű magyar domain neveket a Szolgáltató minden esetben 2 év időtartamra regisztrál, melyet a 2. év végétől Bérlő évente meghosszabbíthatja pontosan 1 évre (a domain hosszabbítási igényét Bérlő az Ügyfélkapuban jelzi). Minden egyéb végződésű (nemzetközi domain neveket) Szolgáltató 1 évre regisztrál, melyet Bérlő az 1. év végétől szintén pontosan 1 évre hosszabbíthat meg. A regisztrációs időkben való eltéréseket Szolgáltató közli a Bérlőnek. A pontos és hivatalos dátumokat a Bérlő mindig megtalálja az Ügyfélkapuban.

   5. A domain nevekkel kapcsolatos ügyintézés kiterjed a Bérlő által igényelt név vagy nevek az azokat kezelő hivatalos szervezetnél történő bejegyzésére, regisztrációjára, valamint a domainhez tartozó, úgynevezett domain name service-hez – röviden DNS – kapcsolódó ügyintézésre.

   6. Amennyiben a Bérlő határozatlan időre megkötött domain szerződéssel rendelkezik a Szolgáltatónál, és domain regisztrációja lejár, a Szolgáltató a Bérlő előzetes beleegyezésének kérése nélkül meghosszabbítja a Bérlő domain nevét, kivéve, ha a domain regisztrációjának lejáratát 30 (harminc) nappal megelőzően a Bérlő írásban jelezte felmondási/törlési kérelmét a Szolgáltató felé.

   7. A Bérlő a domain regisztrációnál megadott adatokért, különös figyelemmel az elektronikus levelezési cím aktualizálásáért maga felel, a változásokat önként jelzi a Szolgáltató ügyfélszolgálatán.

   8. A Bérlő a domain lejárati idejét - .hu végződés esetén - előzetesen maga is ellenőrizheti a http://www.domain.hu oldalon, vagy a Szolgáltató Ügyfélkapuján keresztül.

   9. Nemzetközi domain név esetén a regisztráció, illetve lejárati dátum a Szolgáltató Ügyfélkapuja mellett úgynevezett whois segítségével is ellenőrizhető, ez .eu domain esetén például a http://www.whois.eu weboldalon található, más .com .net .org .info stb. végződés esetén a http://www.who.is weboldal használható, de bármely más, hiteles és korrekt eredményt adó alkalmazás is felhasználható.

   10. Magyar domain végződések (.hu) esetében a fenntartási díj a regisztráció időpontjától számított 2 év elteltével válik esedékessé, egyéb végződésű domainek esetében a regisztrációtól számítva, évente szükséges a hosszabbítás/díjfizetés.

   11. Domain név rendelés esetén a domain regisztrációja a díjbekérő kiegyenlítése után indul el. .hu domain átregisztrálás esetén a díjbekérő kiegyenlítésén felül a kitöltött és aláírt domain regisztrációs űrlap kézhezvétele is feltétel. Nemzetközi domain nevek átregisztrálásának további feltétele, az előző szolgáltatónál tárolt úgynevezett EPP kód (ha van) kikérése és továbbítása a Szolgáltatónak.

   12. Bérlő sikertelen domain regisztráció esetén is köteles a Szolgáltató weboldalán feltüntetett regisztrációs vagy átregisztrációs díjat megfizetni. Domain regisztráció sikertelen lehet pl. ha a Bérlő nem tudja biztosítani azokat a dokumentumokat, melyeket a Szolgáltató a regisztráció elindítása előtt vagy után bekért (pl.: domain név használati nyilatkozat, cégbírósági végzés, aláírási címpéldány, domain regisztrációs adatlap stb.). Bérlő a domain regisztrációs igény leadása előtt köteles maga meggyőződni a domain bejegyezhetőségéről. Sikertelen domain regisztrációnak számít az is, ha a domain regisztrációt a Szolgáltató már elindította, de a Bérlő a regisztrációs periódus lezárta előtt annak megállítását kérte.

   13. Egyéb, jelen szerződésben nem szabályzott kérdésekben a Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa, röviden ISZT domain regisztrációs szabályzatat a mérvadó: http://www.domain.hu/domain/szabalyzat/szabalyzat.html

  1. Szavatosság, felelősség

   1. A Szolgáltató kizárólag a tárhelyet működtető szerver jelen szerződés szerinti zavartalan működéséért felel.

   2. A tárhely-használat kockázata és minden felelőssége a Bérlőt terheli, különös tekintettel a Bérlő által használt, illetve a tárhely használatához bárki által igénybe vett minden eszköz (pl. számítógép) megfelelő, szakszerű és biztonságos működésére, behatolás elleni védelmére, karbantartására, a felmerülő hibák javítására, továbbá a tárhely-használathoz igénybe vett internetes és egyéb szolgáltatások megfelelőségére, biztonságára, függetlenül attól, hogy a szolgáltatásokat mely szervezettől vagy személytől, milyen módon és eszközzel veszi igénybe a tárhely használója.

   3. Az I. 1) pontban hivatkozott rendes karbantartása szerződésszerű végzése ideje alatt a tárhely nem használható, az ebből eredő károkért és kockázatokért a Szolgáltató nem felel.

   4. Az I. 1) pontban hivatkozott rendkívüli karbantartás, illetve javítás ideje alatt a tárhely nem használható, az ebből eredően a Bérlőnél felmerül igazolt károkért a Szolgáltató legfeljebb a bérleti díjnak a rendkívüli karbantartás, illetve javítás időtartamára eső arányos összegével felel, kötbér a Bérlőt nem illeti meg.

   5. Vis maior esetén a Szolgáltató mentesül a szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól. Vis maiornak minősül minden, a Szolgáltató érdekkörén kívül eső, elháríthatatlan külső ok, különös tekintettel az internet szolgáltató gerinchálózat összeomlása, a természeti csapásokra, mint árvíz, tűz, földrengés, vihar, villámcsapás, nagy mennyiségű csapadék, továbbá sztrájkra, merényletre, illetve állami intézkedésre.

   6. Amennyiben a Bérlő kéretlen leveleket (SPAM) küld, illetve nem a feliratkozott (hírlevél) és jóváhagyott ügyfélkörének küld email leveleket, és a Szolgáltató erről megbizonyosodik (harmadik személy visszajelzése, SPAM listára való kerülés, stb.) abban az esetben a Bérlő teljes anyagi felelősséggel tartozik az ebből eredő károkért - esetleges letiltások, SPAM listára való felkerülés - harmadik félnek okozott kár, illetve a Szolgáltató teljes kárának megtérítésére kötelezhető.

   7. A Szolgáltató szerverein nyílt forráskódú szoftverek használatát ingyen biztosítja a Bérlőnek. Ezen nyílt forráskódú szoftverek használatából fakadó károkért semmilyen felelősséget nem vállal. Minden felelősség a Bérlőt terheli.

  1. Adatvédelmi rendelkezések

   1. A Bérlő adatait a hozzájárulása nélkül a Szolgáltató nem jogosult harmadik személy számára átadni vagy hozzáférhetővé tenni, kivéve a Szolgáltató jogi, illetve gazdasági képviseletét ellátó cégek.

   2. A jelen szerződésben rögzített adataiban bekövetkező bármely változást a Bérlő köteles haladéktalanul bejelenteni a Szolgáltatónak. A bejelentés elmulasztásából, illetve késedelmes teljesítéséből eredő minden kár a Bérlőt terheli.

   3. Jelen pont elválaszthatatlan része az Adatvédelmi nyilatkozat is.

  1. A szerződés hatálya

   1. A jelen szerződést a felek határozatlan időre kötik.

   2. Bármelyik fél jogosult 30 (harminc) napos határidővel indokolási kötelezettség nélkül írásban (elektronikus levélben) felmondani. A felmondás bejelentése nem mentesít a szerződésszerű kötelezettségek teljesítése alól, ide értve a Szolgáltató részéről a tárhely biztosításának kötelezettségét, illetve a Bérlő részéről a bérleti díj megfizetésének kötelezettségét.

   3. Bármely fél súlyos szerződésszegése azonnali hatályú felmondást biztosít a másik szerződő fél számára. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a tárhely biztosítására vonatkozó kötelezettség megszegése a Szolgáltató részéről, illetve a IV. pontban foglalt bármely kötelezettség megszegése a Bérlő részéről.

  1. A tárhelyhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások

   1. A Bérlő, a jelen szerződés megkötésekor választhat a Szolgáltató által felkínált, és a webtárhely biztosításhoz szorosan kapcsolódó egyéb szolgáltatások (pl. domain regisztráció) közül, amelynek tételes díjai a Szolgáltató weboldalán megtalálhatók (http://www.netmask.hu).

   2. Bérlő domain regisztrációjához (amennyiben tárhelyet nem rendelt, vagy nem rendelkezik tárhellyel) egy ingyenes 50MB-os statikus tárhelyet kap ajándékba. Az ingyenes tárhely nem domainhez, hanem felhasználói profilhoz tartozik. Ha Bérlő rendelkezik tárhellyel, akkor az új domainjeit a meglévő tárhelyhez rendeli a Szolgáltató, annak maximális korlátjáig (fenntartható domainek száma). Ha a tárhely megtelt, Szolgáltató Bérlőnek létrehozza az ingyenes statikus tárhelyet és minden további megrendelt domaint ehhez a tárhelyhez rendel. A hozzáféréseket Szolgáltató emailben küldi meg.

  1. Egyéb rendelkezések

   1. Jelen szerződés a felek kölcsönös egyetértésével, kizárólag írásban módosítható vagy egészíthető ki.

   2. A mellékletek (pl. domain regisztrációs adatlap) a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

   3. A jelen szerződésből eredő vagy azzal összefüggő minden vitájukat a felek megkísérlik békés úton rendezni. Sikertelenség esetére kikötik - értékhatártól függően - a Fővárosi Bíróság hatáskörét és kizárólagos illetékességét a vita rendezésére.

   4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

   5. A felek kijelentik, hogy jogosultak a jelen szerződés megkötésére, az abban foglalt kötelezettségek vállalására és teljesítésére.

   6. Az Általános Szerződési Feltételek és Szabályokat a Szolgáltató üzleti érdekeinek megóvása érdekében egyoldalúan módosíthatja, és erről értesítést küld a Bérlőnek.

  1. Tiltások

   1. 90 másodpercnél hosszabb ideig futó sciptek használata.

   2. IRCD futtatása a szerveren tiltott.

   3. Tilos két különböző időzített szkriptfuttatást indítani úgy, hogy közöttük minimálisan nem telt el 1 perc.

   4. Játékszerverek futtatása, folyamatos játékszerver statisztika, teamspeak, ventrillo vagy más kommunikációs alkalmazás, torrentek és a torrenttel kapcsolatos oldalak, trackerek vagy alkalmazások használta tiltott.

   5. Bármilyen IRC vagy hálózati alkalmazás használata tilos.

   6. Bármilyen indexelő, vagy webspider jellegű alkalmazás használata tilos.

   7. Nagyszámú fájlok ismétlődő létrehozása és törlése tilos.

   8. Tilos minden warez, warezzel kapcsolatos oldal üzemeltetése és jogvédett tartalom illegális megosztása.

   9. MMORPG és egyéb hasonló webes szerepjátékok és böngészős játékok üzemeltetése tilos.

   10. HYIP oldalak üzemeltetése tilos.

   11. A tiltások között lévő pontok megszegése - ügyfeleink érdekeit szem előtt tartva - azonnali felfüggesztést von maga után.

  1. Viszonteladói rendelkezések

   1. Viszonteladóink a tárhely méretéig korlátlan számú tárhelyet értékesíthetnek. A limit elérésekor Szolgáltató a viszonteladói tárhelyet felfüggesztheti előzetes figyelmeztetés nélkül.

   2. Viszonteladóink felelősek saját klienseik támogatásáért.

   3. A Szolgáltató nem vállalja viszonteladói ügyfeleinek támogatását. Amennyiben az ügyfele mégis hozzánk fordul, fenntartjuk magunknak a jogot, hogy felfüggesszük ügyfélfiókját addig, amíg a viszonteladó vállalni nem tudja a támogatás felelősségét. Az ügyfelek érdekében, biztonsági okokból minden kérésnek a viszonteladó oldalán kell megoldódnia.

   4. A viszonteladó felelős továbbá minden tárolt és továbbított tartalomért ami, az ő ügyfeleinek fiókja alatt zajlik, valamint ügyfelei akcióiért is.

   5. Szigorúan tilos bármiféle ingyenes tárhelyszolgáltatás indítása a viszonteladói csomagoknál! Ennek megszegése azonnali tárhelyhasználati felfüggesztést von maga után.

   6. A Szolgáltató felfüggeszti minden olyan viszonteladóját, akinek ügyfelei megszegik a hatályos jogszabályokat, vagy az Általános Szerződési Feltételeket.


  Utolsó módosítás dátuma: 2013. november 1.