Ügyfélszolgálat (munkanapokon 9-17): +36 1 646 4921 | Fax: +36 1 700 2465 * E-mail: ugyfelszolgalat@netmask.hu
Általános szerződési feltételek
Elektronikus szerződés
Domain regisztrációs szabályzat
 • Jelen elektronikus szerződés - továbbiakban szerződés - létrejött egyfelől a Netmask Interactive Kft. - továbbiakban Szolgáltató - és a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő bérlő - továbbiakban Bérlő - között. Jelen szerződés a szolgáltató weboldalán leadott elektronikus megrendeléssel jön létre, és azon a napon lép hatályba, amikor a megrendelt szolgáltatás, aktiválásra kerül.

  A Szolgáltató a hozzá beérkezett igényléseket (megrendeléseket) nyilvántartása veszi és feldolgozza. Amennyiben az igénylés hibás vagy hiányos, a Szolgáltató 15 napon belül felszólítja az igénylőt az igénylés kiegészítésére vagy kijavítására. Amennyiben az igénylő e kérésnek az előírt határidőn belül nem tesz eleget, a Szolgáltató törölheti a megrendelését a nyilvántartásából.

  A Felek írásos szerződésnek fogadják el az elektronikus úton (fax, e-mail, elektronikus adatlap) küldött megrendeléseket. Az igénylő a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó ajánlatát a Szolgáltató weboldalán közzétett regisztrációs oldalán elhelyezett elektronikus adatlap szabályos és valóságnak megfelelő adatokkal történő kitöltésével és elektronikus úton történő megküldésével teszi meg. A Szolgáltató az ajánlat elfogadását az igénylő felé elektronikus úton 48 órán belül visszaigazolja. Amennyiben a visszaigazolás az igénylő ajánlatának elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg az igénylőhöz, az igénylő ajánlati kötöttsége megszűnik. A szerződés a felek között visszaigazolással jön létre.

  1. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

   1. A tárhely-használatot a Szolgáltató folyamatosan, éves szinten 99.5%-os üzemidőre biztosítja a Bérlő számára, mely tartalmazhat legfeljebb havi 2 óra időtartamú rendes karbantartást, melynek elvégzése közben a tárhely-használat nem biztosított. A rendes karbantartás időpontjáról és időtartamáról a Szolgáltató legalább 24 órával előbb elektronikus levélben értesíti a Bérlőt, a jelen szerződésben megjelölt e-mail címen.

   2. A tárhely-használat biztosításának kezdete a jelen szerződés hatályba lépésének dátuma.

   3. A zavartalan tárhely-használat biztosítása érdekében a Szolgáltató megtesz minden, a felelősségi körébe tartozó lehetséges intézkedést, ide értve a szerver megfelelő védelmét a jogosulatlan használókkal, illetve jogosulatlan behatolókkal szemben.

   4. A Szolgáltató elektronikus levélben értesíti a Bérlőt a jelen szerződésben megadott e-mail címen, ha nem szerződésszerű tárhely-használatot észlel.

   5. Szúrópróbaszerűen ellenőrzi a tárhely-használatot, ide értve az azon elhelyezett tartalmak ellenőrzését is, és esetleges jogszabálysértés esetén megteszi a szükséges intézkedéseket, ide értve a tárhely-használat azonnali felfüggesztését, vagy döntése szerint azonnali megszüntetését is.

   6. A nem szerződésszerű tárhely-használat esetén a Szolgáltató jogosult a tárhely-használat biztosítását azonnali hatállyal megszüntetni. Nem szerződésszerű tárhely-használatnak minősül különösen a XI. pontban felsorolt tiltások bármelyikének megsértése.

   7. A tárhely-használat szerződésszerű biztosításán kívül a Szolgáltató semmiféle egyéb szolgáltatást nem nyújt Bérlőnek a jelen szerződés teljesítéseként.

   8. A Szolgáltató módosíthatja jelen szerződés pontjait és feltételeit a saját üzleti érdekeinek megvédése érdekében, ám erről elektronikus levél formájában tájékoztatja a Bérlőt.

  1. A Bérlő jogai és kötelezettségei

   1. Folyamatosan, az üzemidő 99.5%-os időtartamában jogosult a tárhely-használatra.

   2. A tárhely-használat során köteles megtartani a Magyar Köztársaság Alkotmányának és a hatályos jogszabályoknak a személyiségi jogok védelmére vonatkozó rendelkezéseit.

   3. A tárhely-használat során köteles megtartani a hatályos jogszabályok rendelkezéseit, különös tekintettel az internet-használatra, számítógép birtoklására és használatára vonatkozóan, valamint a szerzői jogokra, továbbá köteles megtartani az Internet Etikai Kódexének (Netikett) minden előírását. Nem használhatja a tárhelyet kéretlen reklám célú üzenet küldésére, más felhasználó zaklatására, nem helyezhet el rajta olyan anyagot, mely törvénybe ütközik, mások jogait sérti, fajgyűlöletet szító, illegális tevékenységet támogat, illegális tevékenység végzéséhez nyújt segítséget, nem helyezhet el, illetve nem futtathat olyan programkódot, vagy programot, amely bármilyen módon kárt okoz vagy kár okozására alkalmas, vagy a tárhelyet működtető szerver működését zavarja, lassítja, üzemszerű működését akadályozza vagy lehetetlenné teszi.

   4. A tárhely használata során az esetleges jogsértő cselekményeiért, mulasztásaiért, harmadik személyeknek okozott károkért mind felelős, amely kiterjed a Szolgáltatónak okozott károkért való teljes körű kártérítési felelősségre is.

   5. A Szolgáltatónak haladéktalanul bejelenti, ha a tárhely-használat során üzemzavart észlel. A bejelentés megtehető elektronikus levélben, a jelen szerződésben meghatározott e-mail címre, vagy telefonon.

   6. A tárhely-használatot (kivéve viszonteladói tárhely) sem egészben, sem részben harmadik személynek sem ingyenesen, sem ellenérték fejében nem jogosult átengedni, az esetleges átengedésből eredő károkért teljes körű felelősséggel tartozik, ide értve a jogosulatlan tárhely-használatért viselt felelősséget.

   7. A tárhely-használathoz szükséges minden technikai és egyéb feltételt (szoftver, hardver, telekommunikációs eszköz és vonal, stb.) a Bérlő saját költségére és kockázatára maga biztosítja.

   8. A tárhely-használathoz szükséges adatokat, azonosítókat, információkat a Bérlő köteles megfelelően őrizni és titokban tartani. A használatukból eredő károkért, ide értve a jogosulatlan használatot is, kizárólag a Bérlő felel.

  1. Bérleti díj, visszakapcsolási díj, fizetési feltételek

   1. A tárhely-használat éves díja, a weboldalon (http://www.netmask.hu/tarhely.html) feltüntetett, és szerződésben igényelt plusz szolgáltatások díja, amely a szerződésszerű tárhely-használat ellenértékét foglalja magában, függetlenül attól, hogy a Bérlő használta -e, illetve mekkora időtartamban használta a tárhelyet. A bérleti díj összegét a rendes karbantartás nem csökkenti.

   2. A díjat előre egy összegben fizeti meg a Bérlő díjbekérő alapján, bankátutalással vagy PayPal-al. A Szolgáltató egyes esetekben lehetővé teszi a havi tárhely-bérlet fizetési lehetőséget. Erről a tárhelycsomagok megrendelő lapjain nyújt tájékoztatást.

   3. Megrendelést követően Szolgáltató elküldi Bérlőnek a megrendelés visszaigazolásáról szóló emailt, illetve egy díjbekérőt, melynek fizetési határideje 8 nap. Szolgáltató a fizetési határidő lejárta előtt 2 nappal figyelmezteti Bérlőt a hamarosan lejáró határidőre. A határidő lejártát követő napon, amennyiben a díjbekérő kiegyenlítése nem történik meg, Szolgáltató felfüggeszti Bérlő szolgáltatásait, melyről emailben értesíti. Ezután még további 2 figyelmeztető levelet küld Szolgáltató. Ha bérlő a megrendeléstől számítva 15 nap után sem egyenlíti ki díjbekérőjét, megrendelését Szolgáltató törli a rendszerből.

   4. A tárhely-használat biztosítás bármely okból való felfüggesztésének megszüntetése esetén a Bérlő 800.-Ft (Nyolcszáz forint) +ÁFA/alkalom összegű visszakapcsolási díj megfizetésre köteles.

   5. A bármely okból megszüntetett tárhely-használat nem állítható vissza, a szerződés megszűnik.

   6. Fizetési késedelem esetén a Bérlő a jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni.

   7. Ha a fizetési késedelem a 8 (nyolc) napot meghaladja, a Szolgáltató jogosult a tárhely-használat biztosítását felfüggeszteni mindaddig, amíg a Bérlő a teljes tartozását ki nem egyenlíti.

   8. A bérleti díjat a Szolgáltató jogosult minden naptári év utolsó hónapjában felülvizsgálni és az összegére vonatkozóan a következő évi hatállyal ajánlatot tenni Bérlőnek a jelen szerződésben meghatározott e-mail címre küldött elektronikus levélben. Abban az esetben, ha az ajánlatban közölt összeget a Bérlő nem kívánja elfogadni, erről a Szolgáltatót elektronikus levélben értesíti. Az ajánlat el nem fogadása a szerződés megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatnak minősül, amely a jelen szerződést a tárgyév utolsó napjával szünteti meg. Az ajánlat elfogadása a szerződés V. a) pontja módosításának minősül és a Bérlő köteles a módosított bérleti díj megfizetésére.

  1. Számlázás

   1. Szolgáltató a szolgáltatások ellenértékéről a díjbekérő kiegyenlítése után számlát állít ki, melyet elektronikus úton küld meg a bérlő részére.

   2. Amennyiben a számlát papír alapon postai kézbesítéssel szeretné megkapni, úgy azt 300 forint + áfa postai és ügyintézési díj ellenében kérheti ügyfélszolgálatunktól.

  1. Domain regisztráció

   1. Bérlőnek az Ügyfélkapu segítségével lehetősége van tárhelyhez domaint regisztrálni vagy átregisztrálni.

   2. Az aktuálisan érvényes domain regisztrációs árakról Bérlő a Szolgáltató weboldalán illetve az Ügyfélkapuban tájékozódhat.

   3. A megrendelt és már kifizetett domain regisztráció nem vonható vissza, illetve a regisztráció díja nem téríthető vissza. A domain regisztráció megszakítására és a domain regisztrációs szerződés felmondására Bérlőnek addig van lehetősége, amíg megrendelése kifizetetlen állapotban van.

   4. .hu végződésű magyar domain neveket a Szolgáltató minden esetben 2 év időtartamra regisztrál, melyet a 2. év végétől Bérlő évente meghosszabbíthatja pontosan 1 évre (a domain hosszabbítási igényét Bérlő az Ügyfélkapuban jelzi). Minden egyéb végződésű (nemzetközi domain neveket) Szolgáltató 1 évre regisztrál, melyet Bérlő az 1. év végétől szintén pontosan 1 évre hosszabbíthat meg. A regisztrációs időkben való eltéréseket Szolgáltató közli a Bérlőnek. A pontos és hivatalos dátumokat a Bérlő mindig megtalálja az Ügyfélkapuban.

   5. A domain nevekkel kapcsolatos ügyintézés kiterjed a Bérlő által igényelt név vagy nevek az azokat kezelő hivatalos szervezetnél történő bejegyzésére, regisztrációjára, valamint a domainhez tartozó, úgynevezett domain name service-hez – röviden DNS – kapcsolódó ügyintézésre.

   6. Amennyiben a Bérlő határozatlan időre megkötött domain szerződéssel rendelkezik a Szolgáltatónál, és domain regisztrációja lejár, a Szolgáltató a Bérlő előzetes beleegyezésének kérése nélkül meghosszabbítja a Bérlő domain nevét, kivéve, ha a domain regisztrációjának lejáratát 30 (harminc) nappal megelőzően a Bérlő írásban jelezte felmondási/törlési kérelmét a Szolgáltató felé.

   7. A Bérlő a domain regisztrációnál megadott adatokért, különös figyelemmel az elektronikus levelezési cím aktualizálásáért maga felel, a változásokat önként jelzi a Szolgáltató ügyfélszolgálatán.

   8. A Bérlő a domain lejárati idejét - .hu végződés esetén - előzetesen maga is ellenőrizheti a http://www.domain.hu oldalon, vagy a Szolgáltató Ügyfélkapuján keresztül.

   9. Nemzetközi domain név esetén a regisztráció, illetve lejárati dátum a Szolgáltató Ügyfélkapuja mellett úgynevezett whois segítségével is ellenőrizhető, ez .eu domain esetén például a http://www.whois.eu weboldalon található, más .com .net .org .info stb. végződés esetén a http://www.who.is weboldal használható, de bármely más, hiteles és korrekt eredményt adó alkalmazás is felhasználható.

   10. Magyar domain végződések (.hu) esetében a fenntartási díj a regisztráció időpontjától számított 2 év elteltével válik esedékessé, egyéb végződésű domainek esetében a regisztrációtól számítva, évente szükséges a hosszabbítás/díjfizetés.

   11. Domain név rendelés esetén a domain regisztrációja a díjbekérő kiegyenlítése után indul el. .hu domain átregisztrálás esetén a díjbekérő kiegyenlítésén felül a kitöltött és aláírt domain regisztrációs űrlap kézhezvétele is feltétel. Nemzetközi domain nevek átregisztrálásának további feltétele, az előző szolgáltatónál tárolt úgynevezett EPP kód (ha van) kikérése és továbbítása a Szolgáltatónak.

   12. Bérlő sikertelen domain regisztráció esetén is köteles a Szolgáltató weboldalán feltüntetett regisztrációs vagy átregisztrációs díjat megfizetni. Domain regisztráció sikertelen lehet pl. ha a Bérlő nem tudja biztosítani azokat a dokumentumokat, melyeket a Szolgáltató a regisztráció elindítása előtt vagy után bekért (pl.: domain név használati nyilatkozat, cégbírósági végzés, aláírási címpéldány, domain regisztrációs adatlap stb.). Bérlő a domain regisztrációs igény leadása előtt köteles maga meggyőződni a domain bejegyezhetőségéről. Sikertelen domain regisztrációnak számít az is, ha a domain regisztrációt a Szolgáltató már elindította, de a Bérlő a regisztrációs periódus lezárta előtt annak megállítását kérte.

   13. Egyéb, jelen szerződésben nem szabályzott kérdésekben a Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa, röviden ISZT domain regisztrációs szabályzatat a mérvadó: http://www.domain.hu/domain/szabalyzat/szabalyzat.html

  1. Szavatosság, felelősség

   1. A Szolgáltató kizárólag a tárhelyet működtető szerver jelen szerződés szerinti zavartalan működéséért felel.

   2. A tárhely-használat kockázata és minden felelőssége a Bérlőt terheli, különös tekintettel a Bérlő által használt, illetve a tárhely használatához bárki által igénybe vett minden eszköz (pl. számítógép) megfelelő, szakszerű és biztonságos működésére, behatolás elleni védelmére, karbantartására, a felmerülő hibák javítására, továbbá a tárhely-használathoz igénybe vett internetes és egyéb szolgáltatások megfelelőségére, biztonságára, függetlenül attól, hogy a szolgáltatásokat mely szervezettől vagy személytől, milyen módon és eszközzel veszi igénybe a tárhely használója.

   3. Az I. 1) pontban hivatkozott rendes karbantartása szerződésszerű végzése ideje alatt a tárhely nem használható, az ebből eredő károkért és kockázatokért a Szolgáltató nem felel.

   4. Az I. 1) pontban hivatkozott rendkívüli karbantartás, illetve javítás ideje alatt a tárhely nem használható, az ebből eredően a Bérlőnél felmerül igazolt károkért a Szolgáltató legfeljebb a bérleti díjnak a rendkívüli karbantartás, illetve javítás időtartamára eső arányos összegével felel, kötbér a Bérlőt nem illeti meg.

   5. Vis maior esetén a Szolgáltató mentesül a szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól. Vis maiornak minősül minden, a Szolgáltató érdekkörén kívül eső, elháríthatatlan külső ok, különös tekintettel az internet szolgáltató gerinchálózat összeomlása, a természeti csapásokra, mint árvíz, tűz, földrengés, vihar, villámcsapás, nagy mennyiségű csapadék, továbbá sztrájkra, merényletre, illetve állami intézkedésre.

   6. Amennyiben a Bérlő kéretlen leveleket (SPAM) küld, illetve nem a feliratkozott (hírlevél) és jóváhagyott ügyfélkörének küld email leveleket, és a Szolgáltató erről megbizonyosodik (harmadik személy visszajelzése, SPAM listára való kerülés, stb.) abban az esetben a Bérlő teljes anyagi felelősséggel tartozik az ebből eredő károkért - esetleges letiltások, SPAM listára való felkerülés - harmadik félnek okozott kár, illetve a Szolgáltató teljes kárának megtérítésére kötelezhető.

   7. A Szolgáltató szerverein nyílt forráskódú szoftverek használatát ingyen biztosítja a Bérlőnek. Ezen nyílt forráskódú szoftverek használatából fakadó károkért semmilyen felelősséget nem vállal. Minden felelősség a Bérlőt terheli.

  1. Adatvédelmi rendelkezések

   1. A Bérlő adatait a hozzájárulása nélkül a Szolgáltató nem jogosult harmadik személy számára átadni vagy hozzáférhetővé tenni, kivéve a Szolgáltató jogi, illetve gazdasági képviseletét ellátó cégek.

   2. A jelen szerződésben rögzített adataiban bekövetkező bármely változást a Bérlő köteles haladéktalanul bejelenteni a Szolgáltatónak. A bejelentés elmulasztásából, illetve késedelmes teljesítéséből eredő minden kár a Bérlőt terheli.

   3. Jelen pont elválaszthatatlan része az Adatvédelmi nyilatkozat is.

  1. A szerződés hatálya

   1. A jelen szerződést a felek határozatlan időre kötik.

   2. Bármelyik fél jogosult 30 (harminc) napos határidővel indokolási kötelezettség nélkül írásban (elektronikus levélben) felmondani. A felmondás bejelentése nem mentesít a szerződésszerű kötelezettségek teljesítése alól, ide értve a Szolgáltató részéről a tárhely biztosításának kötelezettségét, illetve a Bérlő részéről a bérleti díj megfizetésének kötelezettségét.

   3. Bármely fél súlyos szerződésszegése azonnali hatályú felmondást biztosít a másik szerződő fél számára. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a tárhely biztosítására vonatkozó kötelezettség megszegése a Szolgáltató részéről, illetve a IV. pontban foglalt bármely kötelezettség megszegése a Bérlő részéről.

  1. A tárhelyhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások

   1. A Bérlő, a jelen szerződés megkötésekor választhat a Szolgáltató által felkínált, és a webtárhely biztosításhoz szorosan kapcsolódó egyéb szolgáltatások (pl. domain regisztráció) közül, amelynek tételes díjai a Szolgáltató weboldalán megtalálhatók (http://www.netmask.hu).

   2. Bérlő domain regisztrációjához (amennyiben tárhelyet nem rendelt, vagy nem rendelkezik tárhellyel) egy ingyenes 50MB-os statikus tárhelyet kap ajándékba. Az ingyenes tárhely nem domainhez, hanem felhasználói profilhoz tartozik. Ha Bérlő rendelkezik tárhellyel, akkor az új domainjeit a meglévő tárhelyhez rendeli a Szolgáltató, annak maximális korlátjáig (fenntartható domainek száma). Ha a tárhely megtelt, Szolgáltató Bérlőnek létrehozza az ingyenes statikus tárhelyet és minden további megrendelt domaint ehhez a tárhelyhez rendel. A hozzáféréseket Szolgáltató emailben küldi meg.

  1. Egyéb rendelkezések

   1. Jelen szerződés a felek kölcsönös egyetértésével, kizárólag írásban módosítható vagy egészíthető ki.

   2. A mellékletek (pl. domain regisztrációs adatlap) a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

   3. A jelen szerződésből eredő vagy azzal összefüggő minden vitájukat a felek megkísérlik békés úton rendezni. Sikertelenség esetére kikötik - értékhatártól függően - a Fővárosi Bíróság hatáskörét és kizárólagos illetékességét a vita rendezésére.

   4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

   5. A felek kijelentik, hogy jogosultak a jelen szerződés megkötésére, az abban foglalt kötelezettségek vállalására és teljesítésére.

   6. Az Általános Szerződési Feltételek és Szabályokat a Szolgáltató üzleti érdekeinek megóvása érdekében egyoldalúan módosíthatja, és erről értesítést küld a Bérlőnek.

  1. Tiltások

   1. 90 másodpercnél hosszabb ideig futó sciptek használata.

   2. IRCD futtatása a szerveren tiltott.

   3. Tilos két különböző időzített szkriptfuttatást indítani úgy, hogy közöttük minimálisan nem telt el 1 perc.

   4. Játékszerverek futtatása, folyamatos játékszerver statisztika, teamspeak, ventrillo vagy más kommunikációs alkalmazás, torrentek és a torrenttel kapcsolatos oldalak, trackerek vagy alkalmazások használta tiltott.

   5. Bármilyen IRC vagy hálózati alkalmazás használata tilos.

   6. Bármilyen indexelő, vagy webspider jellegű alkalmazás használata tilos.

   7. Nagyszámú fájlok ismétlődő létrehozása és törlése tilos.

   8. Tilos minden warez, warezzel kapcsolatos oldal üzemeltetése és jogvédett tartalom illegális megosztása.

   9. MMORPG és egyéb hasonló webes szerepjátékok és böngészős játékok üzemeltetése tilos.

   10. HYIP oldalak üzemeltetése tilos.

   11. A tiltások között lévő pontok megszegése - ügyfeleink érdekeit szem előtt tartva - azonnali felfüggesztést von maga után.

  1. Viszonteladói rendelkezések

   1. Viszonteladóink a tárhely méretéig korlátlan számú tárhelyet értékesíthetnek. A limit elérésekor Szolgáltató a viszonteladói tárhelyet felfüggesztheti előzetes figyelmeztetés nélkül.

   2. Viszonteladóink felelősek saját klienseik támogatásáért.

   3. A Szolgáltató nem vállalja viszonteladói ügyfeleinek támogatását. Amennyiben az ügyfele mégis hozzánk fordul, fenntartjuk magunknak a jogot, hogy felfüggesszük ügyfélfiókját addig, amíg a viszonteladó vállalni nem tudja a támogatás felelősségét. Az ügyfelek érdekében, biztonsági okokból minden kérésnek a viszonteladó oldalán kell megoldódnia.

   4. A viszonteladó felelős továbbá minden tárolt és továbbított tartalomért ami, az ő ügyfeleinek fiókja alatt zajlik, valamint ügyfelei akcióiért is.

   5. Szigorúan tilos bármiféle ingyenes tárhelyszolgáltatás indítása a viszonteladói csomagoknál! Ennek megszegése azonnali tárhelyhasználati felfüggesztést von maga után.

   6. A Szolgáltató felfüggeszti minden olyan viszonteladóját, akinek ügyfelei megszegik a hatályos jogszabályokat, vagy az Általános Szerződési Feltételeket.


  Utolsó módosítás dátuma: 2013. november 1.